TAHAHABER haber, haberler, ehli beyt haber

  Az Bulutlu
  Diyarbakır
  31°C
  Sıcak
  Batman
  41°C
  Parçalı Bulutlu
  Van
  30°C

Nahiye-i Mukaddese Ziyareti

Nahiye-i mukaddese ziyareti Şia’da muteber kabul edilir mi? Bunu teyit eden delil ve akide nedir?
2012-11-23, 23:27:07
1 Yorum
Nahiye-i Mukaddese Ziyareti

Nahiye-i Mukaddese ziyareti mutlak ziyaretnameler türündendir. Yani onu her zaman (Aşura günü ve diğer günlerde) ve her yerde okuyarak Hz. Hüseyin (a.s)'ı ziyaret etmek mümkündür.

Bu ziyaret peygamberlere, din önderlerine ve pak İmamlara selam ile başlar, sonra Hz. Hüseyin ve onun vefalı yaranlarına selamlamakla devam eder, daha sonra  Hz. Hüseyin'in yaşayış ve sireti, Hz. Mehdi'nin ona karşı duyduğu muhabbet, Hz. Hüseyin'in kıyamını gerektiren şartlar, Kerbela sahneleri, İmam'ın şehadet öyküsü ve  bütün yaratıkların onun yasına bürünmesi gibi konuları işlemekle devam eder. Sonra Ehl-i Beyt İmamlarına tevessül ve Yüce Allah'a yakarışla son bulur.

Meşhur olan Nahiye-i Mukaddese ziyaretinin sahih ve muteber bir senedi vardır. Bu ziyaret duası Hz. Mehdi'den tevki' şeklinde bu İmam'ın özel vekillerinden birine ve Ehl-i Beyt'in hadislerini aktaran raviler aracılığıyla Şeyh Mufid'e ve Seyyid Murteza'ya ulaşmıştır. Sonra İbn-i Meşhedi'ye ve ondan da Seyyid b. Tavus'a, Allame Meclisi'ye ve diğerlerine ulaşmıştır.

Bu ziyaret duasında Hz. İmam Mehdi, kendi ceddi olan Hz. Hüseyin'i ziyaret etmiştir. Muhteva ve metin açısından Şia'nın inançlarıyla mutabıktır ve diğer ziyaret dualarıyla da uyum içindedir.

Hz. Mehdi (a.s)'ın bazı sözleri mektup (tevki) şeklinde elimize ulaşmıştır. Bunlara Hz. Mehdi'nin tevkileri denir. Bu mektuplar bazı büyük şahsiyetlere veya özel naiplere yazılmıştır. Bu tevkilerden bazıları İmam'ın beyan buyurduğu dualar veya ziyaretnamelerdir. Bu cümleden Al-i Yasin ziyaretnamesi veya İftitah duasını da  sayabiliriz.

İşte bu tevkilerden biri de Ziyaret-i Nahiye-i Mukaddese diye bilenen ziyaret duasıdır.

Nahiye-i Mukaddese ziyaret duası her yerde okunan genel ziyaretnameler türündendir. Yani bu zeyretnameyi okuyarak Hz. İmam Hüseyin'i Aşura günü ve diğer günler ziyaret etmek mümkündür.

Bu ziyaretname peygamberlere, evliyaya ve Pak İmamlara selam ile başlar. Sonra Hz. İmam Hüseyin'in özellikleri ve kıyam öncesi yaşayış tarzı, Hz. Mehdi'nin ona özel muhabbeti, İmam'ın kıyamına ortam hazırlayan şartlar, Kerbela'da cerayan eden olaylar, İmam'ın şehit düşmesi, karşılaştığı musibetler, yerde ve gökte var olan bütün varlıkların onun yasında hüzne bürünmeleri gibi konuları işlemekle devam eder ve  sonunda Ehl-i Beyt İmamlarına tevessül ederek ve Yüce Allah'a yakarak son bulmaktadır.

Seyyid b. Tavus bu ziyereti Mısbahu'z-zair kitabında Şia'nın büyük düşünürlerinden nakletmektedir. Onun dua ve ziyaretnameler hakkındaki eserleri büyük bir öneme sahiptir.

Ondan önce bu ziyereti El-Meşhedi el-Mezaru'l-Kebir[1]

Kitabında nakletmiştir Seyyid Razi b. Tavus, Mısbahu'z-Zair kitabında ve Seyyid Abdu'l-Kerim b. Tavus Ferhetu'l-Garra kitabında bir çok ziyertnemeleri İbnu'l-Meşhedi'den nakletmişlerdir.

Bu eser Biharu'l-Envar'ın kaynaklarındandır ve El-Mezar, El-Mezaru'l-Kebir, El-Mezaru'l-Kadim ve Mezar-u İbni'l-Meşhedi isimleriyle tanımıştır ve Allame Meclisi bu kitap hakkında şöyle diyor: "Bu kitap ziyaretnameler hakkında büyük bir eserdir ve senetler bölümünden kitabın muteber bir eser olduğu anlaşılmaktadır."

İbnu'l-Meşhedi'nin bizzat kendisi kitabının mukaddimesinde şöyle diyor: Bu kitapta zikredilen ziyaretnamelerin tümünü güvenilir ravilerden aktardım.[2]

Muhaddis Nuri de şöyle yazıyor: "Onun kitabının mukaddimesinden anlaşılıyor ki kitabında aktardığı ziyaretnamelerin tümü bazen açıkça İmamlara istinat etmese bile Ehl-i Beyt'en nakledilmiştir.[3]

İbnu'l-Meşhedi olarak tanınan Muhammed b. Cafer b. Ali b. Cafer b. el-Meşhedi Şia'nın Hicri Kameri altıncı asırda yaşayan güvenilir büyük fakih ve muhaddislerindendir. Allame Meclisi ve Muhaddis Nuri, Şeyh Abbas Kummi[4],

Şeyh Hurr-i Amili[5],

Şehid-i Evvel[6],

Seeyid Muhsin Amili[7]

ve Aga Buzurg Tehrani[8]

gibi şahsiyetler onun güvenirliğini tasdik etmişlerdir.

Bu ziyaretname'yi Şeyh Abbas Kummi Mefatihu'l-Cinan kitabında getirmemiştir. Çünkü bütün ziyaret dualarını bu kitapta nakletmek gibi bir düşüncesi yoktu. Ancak Nefesu'l-Mehmum kitabında onun bir bölümünü aktarmıştır. Ve açıklandığı üzere o İbnu'l-Meşhedi'yi güvenilir bir kimse olarak tanıtmış ve övmüştür.

Sonuç 

Hz. Mehdi'nin kendi ceddi Hz. İmam Hüseyin'i ziyaret ettiği Nahiye-i Mukaddese ziyaret duası senet ve metin yönünden Şia ulemasının teyit ettiği bir metin sayılır. 

[1] "bnu'l-Meşhedi, El-Mezar, s. 496

[2] El-Mezar, s. 27

[3] Nuri, Hüseyin, Hatimetu'l-Mustedrek, c. 1 s. 360, 1. baskı, Alu'l-Beyt yay. Kum, H. 1415

[4] Kummi, Şeyh Abbas, El-Kuna ve'l-alkap, c. 1 s. 409, Mektebetu's-sadr, Tahran

[5] El-Mezar, Mukaddime, s. 6

[6] ade

[7] Emin, Seyyid Muhsin, A'yanu'ş-Şia, c. 9 s. 202, Daruttaaruf, Beyrut, H. 1403

[8] Tehrani, Ağa Buzurg, c. 20 s. 324, 2. baskı, Daru'l-azva, Beyrut

================================================

MUKADDES NAHİYE ZİYARETİ’NİN TÜRKÇESİ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

İMAM ZAMAN(A.S)'IN MAZLUM CEDDİ İMAM HÜSEYİN (A.S)’ A  AĞITI

Önsöz:

Nahiye ziyaretinin mersiye okuyanı, bizzat İmam Zaman (a.s)’dır. İmam Hüseyin(a.s)’a özel, senedi sahih ve muteber olup bizzat İmam Zaman(a.s)’ın rivayet ettiği bir ziyarettir. Mukaddes Nahiye Ziyaretini, sadece Aşura günü değil her zaman okuyabilirsiniz. Nahiye ziyareti mutlak ziyaretlerdendir.Bu mukaddes ziyaret, ilk defa İmam Zaman(a.s)'ın naiplerinden (vekillerinden) biri tarafından rivayet edilmiştir. Onun tarafından Şeyh Müfidin şeyhine, daha sonra da Şeyh Müfidin eline ulaşmıştır. Daha sonra Seyyit Murtaza, Muhammed b.Meşhedi, Allame Meclisi tarafından da nakledilmiştir. Mukaddes Nahiye Ziyareti on bölümden oluşmaktadır:

1-Enbiyaya selam

2-Evliyaya selam

3-Aşuralılara selam

4-İmam’a selamın niteliği

5-İmam Hüseyin (a.s)’ın vasıfları

6-Kıyamın zemînesi

7-İmam Hüseyin(a.s)’ın cihat ve şahadeti

8-İmam’ın olmayışının tesirleri

9-Âlemin ağıtı

10-Dua ve tevessül

MUKADDES NAHİYE ZİYARETİ

1-ENBİYAYA SELAM

Selam olsun Allah'ın yarattıklarının içinden (arasından)  seçilmiş olan Âdem (a.s)'a!

Selam olsun Allah tarafından seçilmiş ve O'nun velisi olan Adem (a.s)'ın oğluna!

Selam olsun Allah'ın hüccetini ayakta tutan İdris (a.s)'a!

Selam olsun duasına icabet edilen Nuh (a.s)'a!

Selam olsun Allah tarafından yardımına koşulan ve korunan Hud (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın kendi keramet tacını giydirdiği Salih (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın kendine has dostluk (dostluğunu) ve muhabbetini bahşettiği İbrahim (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın cennetin değerli kurbanlığını feda ettiği İsmail (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın peygamberliği, zürriyetine (bıraktığı) verdiği İshak (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın rahmetiyle tekrar görmesini sağladığı Yakup (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın  (üstün ) azametiyle kuyudan kurtardığı Yusuf (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın (eşsiz) kudretiyle denizi (O'nun için) ikiye ayırdığı Musa (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın nübüvvet makamını ihtisas ettiği Harun (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın ümmetine galip gelmesi için yardım ettiği Şuayb(a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın hatasını görmezlikten geldiği Davut (a.s)'a!

Selam olsun izzetinden dolayı cinlerin (bile) itaat ettikleri Süleyman (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın hastalığına şifa verdiği Eyüp (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın (O'nun hakkındaki) ahdini yerine getirdiği Yunus (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın ölümünden sonra tekrar dirilttiği Üzeyr (a.s)'a!

Selam olsun imtihan  ve musibetlere karşı  sabreden Zekeriyya (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın şehit oluşuyla mertebesini yükselttiği Yahya (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın kelamı ve ruhu olan İsa (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın seçtiği ve habibi olan Muhammed (s.a.a)'e

2-EVLİYAYA SELAM

Selam olsun Allah'ın Rasulu'nün kardeşi olmasından dolayı özel bir makama sahip olan Ebu Talibin oğlu ve Mü'minlerin Emiri Ali (a.s)'a!

Selam olsun Allah'ın Rasulu'nün kızı Hz.Fatma (s.a)'ya!

Selam olsun Hz.Ali'nin vasisi ve kendinden sonra yerine gelecek olan; Muhammed’in oğlu Hasan(a.s)'a!

Selam olsun  kanını vererek;canını feda eden Hüseyin (a.s)'a!

Selam olsun Allah'a karanlıkta ve aydınlıkta itaat edene!

Selam olsun Allah'ın toprağını şifa kıldığı kişiye!

Selam olsun hareminde duaların  kabul olduğu kişiye!

Selam olsun İmamların O'nun evlatlarından olduğu kişiye!

Selam olsun son Peygamberin oğluna!

Selam olsun bütün rehberlerin yerine geçecek olan Ali (a.s)'ın oğluna!

Selam olsun Hz.Zehra (s.a)'nın oğluna!

Selam olsun Hz.Hatice'tel Kübra (s.a)'nın oğluna!

Selam olsun Sidretü'l Münteha'nın oğluna!

Selam olsun ebedi cennetin oğluna!

Selam olsun Zemzem ve Safa'nın oğluna!

Selam olsun bedeni kana bulanmış olana!

Selam olsun çadırlarına hürmet edilmeyene!

Selam olsun Kisa ehlinin beşincisine!

Selam olsun gariplerin en garibine!

Selam olsun şehitlerin şehidine!

Selam olsun haramzadeler tarafından öldürülene!

Selam olsun Kerbela sakinine!

Selam olsun gökyüzü meleklerinin ağladığı kişiye!

Selam olsun nesli pak olana!

Selam olsun dinin önderine!

Selam olsun ilahi hüccetlerin olduğu mekanlara!

Selam olsun imamların şereflisine!

3-AŞURALILARA SELAM

Selam olsun o üstü başı parçalanmış olanlara!

Selam olsun o kurumuş dudaklara!

Selam olsun eziyet çeken o canlara!

Selam olsun o ruhları bedenlerden çıkanlara!

Selam olsun çıplak bırakılmış o bedenlere!

Selam olsun rengi solmuş bedenlere!

Selam olsun dökülen o kanlara!

Selam olsun paramparça edilmiş o azalara!

Selam olsun mızrak uçlarındaki başlara!

Selam olsun çadırlardan dışarı çıkan o kadınlara!

Selam olsun âlemlerin Rabbi'nin hüccetine!

Selam olsun sana ve senin pak soyuna!

Selam olsun sana ve senin şehit olan evlatlarına!

Selam olsun sana ve sana yardım eden hanedanına!

Selam olsun sana ve mezarında seninle birlikte olan meleklere!

Selam olsun mazlum bir şekilde öldürülene!

Selam olsun zehirlenilmiş erkek kardeşine!

Selam olsun Ali Ekber'e!

Selam olsun o süt emen küçük bebeğe!

Selam olsun elbiseleri ve eşyaları çalınmış o bedenlere!

Selam olsun Peygamberin garip Ehlibeytine!

Selam olsun çöllerde yola düşenlere!

Selam olsun vatanlarından uzak kalanlara!

Selam olsun kefensiz defnedilenlere!

Selam olsun başları bedenlerinden ayrılanlara!

Selam olsun tedbirle davranıp sabredene!

Selam olsun yari olmayan mazluma!

Selam olsun pak türbenin sakinine!

Selam olsun o yüce makamlı türbenin sahibine!

Selam olsun Yüce Allah'ın tathir ettiği kişiye!

Selam olsun Cebrail'in gurur duyduğu kişiye!

Selam olsun Mikail'in O'nu mutlu edebilmek için beşikte konuştuğu kişiye!

Selam olsun ahdine vefa edilmeyene!

Selam olsun hürmeti korunmayana!

Selam olsun zalim bir şekilde kanı dökülene!

Selam olsun yarasındaki kanıyla gusul aldırılana!

Selam olsun mızraklardaki kadehlerle sarhoş olana!(1)

Selam olsun kanı mubah olan mazluma!

Selam olsun başı bedenden ayrılana!

Selam olsun köy halkı (Beni Esed kabilesi) tarafından defnedilen bedene!

Selam olsun şah damarı kesilene!

Selam olsun dini savunurken yarsız kalana!

Selam olsun sakalı kana bürünene!

Selam olsun yüzü toprağa sürtülene!

Selam olsun elbiseleri ganimet olarak alınan bedene!

Selam olsun çubukla dudaklarına vurulana!

Selam olsun damarı kesilene!

Selam olsun başı mızraklarda taşınana!

Selam olsun vahşi hayvanlar gibi etrafına üşüşülen ve aç kurtlar gibi paramparça edilen Kerbela çöllerinde çıplak bırakılmış bedenlere!(2)

4-İMAM’A SELAMIN NİTELİĞİ

Türbeni tavaf edip, ziyaretine gelen ve pak mezarının etrafında kanat çırpan meleklere ve sana selam olsun Ey Mevlam!

Selam olsun sana! Kurtuluşumun senin elinde olduğu ümidiyle sana yöneldim.

Senin hürmetini bilen, vilayetinde ihlâslı, senin muhabbetinle Allah'a yakınlaşan ve senin düşmanlarından nefret eden bir kişi olarak seni selamlıyorum.

Musibetinden kalbi yaralanmış ve seni andığında gözyaşı döken bir kimse olarak seni selamlıyorum.

Kederinle hüzünlenmiş ,musibet görmüş,derbeder ve biçare bir kişi olarak  seni selamlıyorum.  

Eğer senle Kerbelada olsaydım; keskin kılıçlara karşı seni canıyla koruyan, senin için ölümü göze alan, seninle cihad eden, sana zulmedenlere karşı yardımına koşan, canını, malını ve çocuklarını sana feda eden, kendi canını senin canına tercih eden ve ehlini senin ehlibeytine gelecek belalara karşı siper olacağı bir kimsenin selamıyla seni selamlıyorum.

Her ne kadar asırlar geçmiş, Allah’ın takdiri beni sana yardım etmekten alıkoymuşsa da senle savaşanlarla savaşmadıysam, sana düşmanlık edenlere karşı düşmanlık etmediysem (onun yerine) her sabah ve her akşam sana mersiye okuyacak ve sana olan bu musibetler yüzünden üzülüp, ruhumu inciten ve içimi acıtan bu musibet ve üzüntüden dolayı ölene kadar gözyaşı yerine kan ağlayacağım.

 5-İMAM HÜSEYİN(A.S)’IN VASIFLARI

Senin namazı ikame ettiğine, zekât verdiğine, iyiliği emredip kötülükten nehyettiğine, Allah’a itaat edip O'na isyan etmediğine, Allah’ın ipine sarılıp O'nun rızasını kazandığına, O’ndan korktuğuna, emrini muhafaza ettiğine, O’nun isteklerini yerine getirdiğine, ilahi sünnetlere uyduğuna, fitnelere son verdiğine, halkı hidayete ve kemale davet ettiğine, hakikatin yollarını gösterdiğine, Allah yolunda hak için cihad ettiğine, Allah’a tabi olduğuna, değerli deden Muhammed (s.a.a)'in takipçisi ve baban Ali (a.s)'ın buyruğunu dinlediğine ve erkek kardeşin (İmam Hasan)'ın vasiyetini yerine getirdiğine, dini ayakta tuttuğuna, tuğyanın, itaatsizliğin ve zulmün kökünü kazıdığına, ümmetin iyiliğini istediğine, Allah yolunda ölüm girdaplarını göze aldığına, fasıkla savaştığına ve Allah'ın hüccetlerini ikame ettiğine, islama ve müslümanlara rahmet getirdiğine, hakka yardım ettiğine, zorluklar ve belalar karşısında sabırlı, dini koruyup, ona yardım ettiğine, adaleti yaydığına, dini açığa çıkardığına, dini alaya alanları bu yaptıklarından alıkoyup men ettiğine, zayıfların hakkını güçlülerden aldığına ve güçlüyle zayıf arasında hükmederken eşitliği sağladığına dair şehadet ederim.

Sen yetimlerin baharı, halkın sana sığındığı, islamı yücelten ilahi ahkâmın madeni, affedici ve ihsanda bulunandın.

Sen, ceddinin ve babanın yolunu takip eden, erkek kardeşin gibi babanın vasisi ve ahdine vefa edendin.

Antlaşmalara ve ahdlere vefakar, beğenilen hasletleri olan, apaçık büyüklük ve bağışlayıcı özelliği olan, gecesini ibadetle geçiren, temiz geçmişe sahip, necip ve asil soylu, yüksek makam ve mertebelere mensup, birçok fazilet sahibi, iyi ahlaklı, hamdeden, çok bağışlayan, sabırla kemale eren, Allah’a yönelen, bağışlayıcı, âlim, güçlü, şehitlerin lideri, Allah’ın huzurunda ağlayan, sevilen, heybetli ve vakarlı idin.

Sen Peygamber(s.a.a)'ın oğlu, Kur'an-ın destekçisi, İslam ümmetine yardım edip Allah'ı itaat etmede çok çaba gösterirdin.

Sen ahit ve antlaşmaları koruyan, fasık ve günahkârların yolundan yüz çeviren, Allah yolunda gücünün yettiğince herşeyini feda ederdin. Rükû ve secdelerini uzun yapardın. Dünyadayken dünyadan her an göç edecekmiş gibi zahitlik ederdin.

Dünyevi isteklerini kenara koydun ve dünyanın ziynetleri önemsiz oldu. Dünyanın mutluluklarına yüz çevirdin. Senin ahirete olan rağbetin ve meylin biliniyor ve meşhurdur.

6-KIYAMIN ZEMİNESİ

Sitem, tecavüz elini uzattığı, zulmün maskesinin düştüğü, dalalet ve sapıklığın senin yolunun yolcularını cezbettiği sırada sen; Allah Resulünün hareminde sakin iken zulümden uzak bir şekilde mihrabı kendine mekân edinmiş, her türlü şehvani istek ve lezzetlerden kendini alıkoymuş, gücünün ve imkânlarının yettiğince kalp ve dilinle çirkinlikleri inkâr edip, reddetmiştin.

Vakti geldiğinde ilminle inkâr ettin ve

işte o zaman düşman ve fesatçılarla cihad etmek sana vacip oldu. Daha sonra hanedanın, takipçilerin ve sevenlerinle yola çıktınız. Gerçekleri söyleyip, Allah'ın ilahi hüccetlerini açığa çıkardın. Nasihat ve hikmetli sözlerle halkı Allah'a yönelmeye davet ettin. Allah'ın ilahi çizgilerini belirleyip, O'na itaate emretmenin yanında çirkinliklerden ve itaatsizlikten nehyettin. Ama onlar sana düşman ve isyankâr olarak ayaklandılar.

7- İMAM HÜSEYİN(A.S) IN CİHAT VE ŞEHADETİ

Onları bu işlerinden vazgeçirdikten ve hücceti tamamladıktan sonra onlarla cihat ettin.

Sana olan sözlerini ve ahdlerini ayaklar altına aldılar.

Seninle savaşarak Allah'ı ve Rasulünü hiddetlendirdiler.

Vurduğun her kılıç ve mızrak darbeleriyle dimdik ayakta durdun.Günahkar orduyu bozguna uğrattın.

Toz toprağın birbirine karıştığı savaş meydanına zülfekarınla geldiğinde Allah'ın seçkin kıldığı Ali (a.s)'a benziyordun.

Seni korkusuz ve kararlı bir şekilde gördükleri zaman seni öldürmek için yollarına ölüm tuzakları kurdular ve tüm şirretlikleriyle senle savaştılar.

Ve o melun savaşçılarına senin sudan uzaklaştırılma emrini verdi. Seninle savaşta acele ederek, develerinden inip senle mübareze ettiler. Seni taş ve ok yağmuruna tuttular. Hadlerini aşıp sana el kaldırdılar ve hakkını yediler. Hiçbir günahı ve haramı düşünmeksizin yaranlarını öldürüp, talan ederek, sana hürmet etmeyip hakkını yediler.

Gözün gözü görmediği o savaş meydanında öyle bir azar ve eziyetlere tahammül ettin ki; gökyüzündeki melekler sabır ve direnişinin karşısında hayrete düştüler.

Düşmanlar senin etrafını çevreleyip;derin yaralarla seni yaraladılar ve kurtuluş kapılarını üzerine kapattılar.

Öyle ki yardıma koşacak kimse kalmamıştı.

Her şeyi Allah’a bırakıp sabrederek seni atından düşürene dek kadınları ve çocuklarını koruyordun. Atların ayakları altında çiğnenirken yaralar-bereler içerisinde yere yıkıldın. Saldırganlar sana kılıçlarıyla vuruyorlardı.

Alnında ölüm teri belirdi ve mübarek bedeninin sağ ve sol tarafı kasılıp, gevşedi. Gözünün ucuyla haremine ve çadırına bakıyordun. İçinde bulunduğun o vaziyet seni evlatlarından ve Ehli Beytinden alıkoyuyordu.

Atın; senin şehit olduğun haberini Ehlibeytine ulaştırabilmek için ağıt yakarak hızla çadırların yolunu tuttu.

Haremin kadınları eyeri alt üst olmuş ve belaya uğramış atını görünce kendilerini çadırlardan dışarı attılar. Hicaplarının altından saçlarını yüzlerinin önüne savurup, peçelerini çıkarıp, yüzlerini tokatlamaya başladılar. Yüksek sesle ağladılar, feryatlarla seni andılar.

Onlar izzetli bir yaşamdan sonra, zillete maruz kaldılar ve süratle ölüm mahalline doğru ilerlediler.

Şimr göğsüne çöküp kana susamış kılıcıyla boğazını kesti ve o iğrenç elleriyle mübarek sakalını tutup kılıcıyla başını bedeninden ayırdı. Şimşirini kana doyurdu.

Son nefesini verdiğin o huzurlu anda kendinde değildin. Biraz sonra mübarek başın mızrakların ucundaydı.

Ehli beytini köleler misali elleri zincirlenmiş, ayakları prangalı şekilde esir almışlardı.

Develerin üzerindeki güneşin kızgın sıcaklığı yüzlerini kavurmuş bir şekilde ıssız çöllerde oradan oraya götürülüyorlardı. Elleri enselerinde çarşıdan çarşıya dolaştırılıyorlardı.

8-İMAM'IN OLMAYIŞININ TESİRLERİ

Seni öldürmekle, İslam’ı yok edip, oruç ve namazı inkâr eden ve Allah’ın ilahi sünneti ve dinin ahkâmını ayaklar altına alanlar din ve imanın sütunlarını yıktılar.Kuran’ın ayetlerini tahrif ederek sana düşmanlık eden fasık ve günahkârların vay haline!

Senin şahadetin ile Rasülullah (s.a.a)’ın mazlumiyeti bir kez daha ortaya çıktı.  Ve Allah’ın kitabı yeniden kenara atılmış  oldu. Senin mağlubiyetinle hakkın yerini batıl aldı.

Senin olmayışınla Allah-u Ekber ve La ilahe illallah nidaları, Allah’ın haram ve helalleri, Kuran’ın tenzil ve tevili yok oldu.

Senden sonra dinde değişmeler, küfür, dinsizlik, Allah’ın sünnetlerine uymama, nefsi isteklere kapılma, sapıklık, fitne ve batıl ortaya çıktı.

9- ÂLEMİN AĞITI

Senin şahadetinin habercisi (Hz. Zeynep) ceddin Allah’ın Resulü (s.a.a.)’ın mezarına giderek, gözyaşlarıyla şahadet haberini Peygambere vererek şöyle buyurdu: “Ey Allah’ın Resulü! Cennet genci olan torunun öldürüldü. Ehli Beytinin hürmetini çiğneyip, mubah kıldılar. Senin çocuklarını ve zürriyetini Senin ölümünden sonra esir aldılar. Ailen ve akrabaların musibete maruz kaldılar.

Bu olaylar karşısında ,çok üzüldü ve ağladı. Senin şahadetinden dolayı Enbiya ve melekler Peygamber (s.a.a)’e başsağlığında bulundular. Ve annen Hz. Zehra (s.a) mateme boğuldu. Allah’a en yakın olan melekler ordusu baban Emir-el Müminine başsağlığı dilediler. Ve Allah’ın arşında yas merasimi yapıldı.

Hur‘ul Ayn Senin için kendilerini tokatlayıp, sana gözyaşı döktüler. Gökyüzündekiler, Cennet ve muhafızları, dağlar ve etekleri, deniz ve balıkları, Cennet bahçeleri ve gençleri, Kâbe, Hz. İbrahim (a.s)’ın makamı, Mescid’ul Haram, Meş’ar-ı Haram ve etrafının tamamı yas tutup ağladılar.

10-DUA VE TEVESSÜL

Ey yüce Allah’ım! Bu yüksek mertebeli mekânın yüzü suyu hürmetine Hz. Muhammed (s.a.a)’e ve hanedanına selam ve rahmet gönder. Ve bizi Onlarla haşret. Onların şefaatiyle beni Cennetine girenlerden eyle.

Allah’ım sana yalvarıyorum. Ey amel defterine herkesten çabuk bakan! Ey kerametlilerin en kerametlisi! Ey en iyi hüküm veren! Senin tarafından tüm âleme gönderilen Peygambere, yüksek dereceli ilmin sahibi, kalbi imanla dolu kardeşin ve amcanın oğlu olan Emir-el Müminine ve âlemlerin annesi olan Hz. Fatma(s.a)’ya, muttaki ve ismet sahibi olan Hasan (a.s)’a, şehitlerin en yücesi olan Eba Abdellah-el Hüseyin (a.s)’a, şehit çocuklarına ve mazlum itretine, abitlerin ziyneti olan Zeynel Abidin (a.s)’a, tövbe edenlere olgu olan Muhammed b. Ali(a.s)’a, sadıkların en sadığı olan Cafer b.Muhammed (a.s)’a,Allah’ın hüccetlerini ortaya çıkaran Musa b.Cafer (a.s)’a, dinin yardımına koşan Ali b. Musa (a.s)’a, hidayet edenlerin lideri olan Muhammed b. Ali (a.s)’a, zahitlerin zahidi Ali b.Muhammed (a.s)’a, hilafetin varisi ve âlemlerin tüm yaratıklarına ilahi hüccet olan Hasan b. Ali (a.s)’a, iyi amelde bulunup, doğru söz söyleyen Taha ve Yasin hanedanından olan Muhammed (s.a.a) ve âli Muhammed’e selam ve rahmet gönder. Kıyamet gününde beni müminlerden, huzura, hidayete, saadete erenlerden, müjdelenenlerden eyle!

Allah’ım! Beni gerçek Müslümanlardan eyle. Beni salih kullarınla birlikte kıl. Beni sonu hayırlı olanlardan eyle. Düşmanlar karşısında beni muzaffer kıl. Beni kıskançların tuzaklarından koru. Beni hilecilerden muhafaza et. Zalimlerin zulmünü benden uzak kıl. Beni nimet verdiğin mübarek serverlerim olan; Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kullarınla birlikte melekuti âlemde haşr eyle ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah’ım! Günahtan arınmış, masum Peygamber(s.a.a)’ın hakkına, senin kesin hüküm ve takdirinin hakkına, nehyettiğin gizliliklerin hakkına, mazlumca öldürülmüş masum imamın ziyaret ve ziyaretçilerinin yeri olan mezar-ı şerifinin hakkına beni üzüntülerden arındır. Beni kötü olan her türlü kazadan ve beladan beri kıl. Beni yakıcı Cehennem ateşinden koru. Allah’ım beni nimet verdiklerinden ve nimetine razı olanlardan eyle. Üstün bağışlayıcılığınla günahlarımı affet. Ve beni intikamından ve hilenden uzak kıl.

Allah’ım! Beni sapıklığa düşürme. Beni verdiğim söz ve amellerimde istikametli kıl. Bana uzun ömür ver. Hastalıklardan arındır ve bana afiyet ver. Velilerimin ve yüce ihsanının hakkına beni en faziletli emellerime ulaştır.

Allah’ım! Muhammed (s.a.a) ve soyuna rahmet ve selam gönder ve tövbemi kabul et. Gözyaşlarıma acı. Ayağımı kaydırma. Üzüntü ve sıkıntılarımı gider. Günahlarımı bağışla. Benim neslimi salih olanlardan kıl.

Allah’ım! Günahlarımı bağışlamadan, ayıplarımı örtmeden, üzüntümü gidermeden, bol rızk vermeden, menzilet ve makamımı yüceltmeden, fesatlığımı gidermeden, beni arzularıma ulaştırmadan, dualarımı kabul etmeden, sıkıntılarımı gidermeden, bölünmeleri toplamadan, emirlerini yerine getirmeden, varlığıma varlık katmadan, kötü hasletlerimi düzeltmeden, infakta bulunduklarımı çoğaltmadan, hayatımı abad etmeden, kıskançlık edenleri kökten kurutmadan, düşmanlarımı yok etmeden, şer ve kötülükleri uzaklaştırmadan, hastalara şifa vermeden, uzaklıklara son vermeden (yakınlaştırmadan), içimdeki bocalamaları ıslah etmeden, isteklerimi eta etmeden beni kerametli makam olan bu mezar-ı şeriften ayırma.

Allah’ım! Dünya ve ahiret saadetini istiyorum. Allah’ım helallerinin hakkına beni haramlardan sakındır. Yüce kerametinin yüzü suyu hürmetine beni kimseye muhtaç etme.

Allah’ım! Senden hayırlı bir ilim, huşulu bir kalp, şifa verici bir yakin, güzel olan bir sabır ve çokça ecir talep ediyorum.

Allah’ım! Bana verdiğin nimetler karşısında şükrünü yerine getirenlerden eyle. Bana olan lütfünü arttır. Sözü halkın arasında itibar görenlerden eyle. Ve amellerimi indi ilahinde kabul eyle. Hayırlı işlerimizin insanlara örnek olmasını sağla. Düşmanımı yok et.

Allah’ım! Gecenin ve gündüzün her bir anında Muhammed (s.a.a) ve O’nun iyi hanedanına selam ve rahmet gönder. Kötü kişilerin şerrinden beni koru. Beni her türlü günah ve çirkinliklerden arındır.

Cehennem ateşinden koru. Beni Cennetine koy ve beni affet. Beni ve bütün imanlı mümin ve mümine kardeşlerimi rahmetinle bağışla ey merhametlilerin en merhametlisi. 

--------------------------------------

1-Şahadet şerbetini içmektir.

2-Bedenlerindeki tüm eşyaların çalınması.

ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM

YAZARLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
ARŞİV
ANKET

Site Haritası RSS Beslemeleri